Trygg idrett

Retningslinjer reiseleder

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor
vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle
treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert.
Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med
en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat,
nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog
mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp
med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

 • På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet
  myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid trenere hvem som skal
  være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp
  flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
 • Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer
  overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette
  skal være skriftlig inngått på forhånd.
 • Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.
 • På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen
  mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år.
 • Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben
  har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
 • Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med
  personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det
  klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller
  oppmerksomhet fra det offentlige.
 • Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.
 • Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.
 • Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen
  eldre.
 • Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove,
  sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om.
 • Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best
  mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de
  kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige.
 • For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på
  forhånd. Dette er reiseleders ansvar.
 • Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon
  om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige
  spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis.
 • Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.
 • Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de
  yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og
  ”stille-tid” formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste.
 • Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid.
 • Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder
  og tekst som kan legges ut på hjemmesiden.
 • Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter turen
  sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap.
 • Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp
  til.
 • For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten
  foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må
  være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna.
 • Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det
  hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp.
 • Reiseleder skal aldri være beruset